top of page

PONAFLEX Facilities

ponaflex plan800sky.jpg

본사 및 인천사업장

· 소 재 지

  인천광역시 남동구  남동서로 346 남동인더스파크 10B-1L

· 주요생산품

   내압호스, 에어호스, 송수호스, 나선호스 등

· 연 락 처
   대표전화
    
TEL : 032-812-1201 / FAX : 032-812-1225
    해외영업
    TEL : 032-811-1201 / FAX : 032-816-120

gj-p_800skyl.jpg

광주사업장

· 소 재 지

  광주광역시 북구 삼소로 270번길 36

· 주요생산품

   세탁기·에어컨·식기세척기등 가전용 호스제품.

· 연 락 처
   대표전화
   
TEL : 062-974-1201 / FAX : 062-974-1208

ca-p_800sky.jpg

천안물류센터

· 소 재 지

  충청남도 천안시 동남구 동면 충절로 2294-56

· 물류거점

   포나후렉스 생산품, 수입품 유통

· 연 락 처
   대표전화
    TEL : 041-622-1201 / FAX : 041-622-1206

vn-p.jpg

베트남 현지법인

· 소 재 지

  NO.5 road, Long Thanh Industry Zone, Long

  Thanh District, Dong Nai Province

· 주요생산품

   내압호스, 나선호스, 송수호스, 세탁기·에어컨등

   가전용 호스제품.

· 연 락 처
   대표전화
    TEL : 84-61-351-4741~3 / FAX : 84-61-351-4744

usa-p.jpg

미국 현지법인

· 소 재 지

  3 Peters Canyon Rd. Ste. 110 Irvine, CA 92606

· 주요업무

   해외시장 개척 및 확고한 영업망 구축

· 연 락 처
   대표전화
    TEL : 1-714-573-1231 / FAX : 1-714-573-1254
    E-MAIL : info@ponaflexusa.com

cosmo-p_800sky.jpg

(주)코스모

· 소 재 지

  광주광역시 북구 삼소로 270번길 36 (월출동)

· 주요생산품

  배수구, 육가, 싱크 액세서리, 높이조절 세면대

· 연 락 처
   대표전화
     TEL : 062-971-0356 / FAX : 062-971-0357
     홈페이지 : www.cosmofd.co.kr

     E-MAIL : maylithm@naver.com

bottom of page